روند قیمت دوازده ماه

 • Feb Feb IRR5,102,000

برنامه های پرواز از برلین به فرانکفورت

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 04:00 (SXF)
  05:00 (QYG)
  3h
  9B 3361 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 06:00 (QYG)
  07:00 (FRA)
  3h
  9B 3023 (Train)
 • 04:00 (TXL)
  05:00 (QYG)
  3h
  9B 3281 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 06:00 (QYG)
  07:00 (FRA)
  3h
  9B 3023 (Train)
 • 05:00 (TXL)
  06:00 (QYG)
  5h
  9B 3282 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 09:00 (QYG)
  10:00 (FRA)
  5h
  9B 3026 (Train)
 • 05:00 (SXF)
  06:00 (QYG)
  5h
  9B 3362 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 09:00 (QYG)
  10:00 (FRA)
  5h
  9B 3026 (Train)
 • 05:00 (BER)
  06:00 (QYG)
  5h
  9B 3671 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 09:00 (QYG)
  10:00 (FRA)
  5h
  9B 3026 (Train)
 • 06:00 (TXL)
  07:10 (FRA)
  1h 10m
  LH 171 (Airbus A321)
 • 06:00 (BER)
  07:00 (QYG)
  4h
  9B 3672 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 09:00 (QYG)
  10:00 (FRA)
  4h
  9B 3026 (Train)
 • 06:00 (TXL)
  07:00 (QYG)
  4h
  9B 3283 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 09:00 (QYG)
  10:00 (FRA)
  4h
  9B 3026 (Train)
 • 06:00 (SXF)
  07:00 (QYG)
  4h
  9B 3363 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 09:00 (QYG)
  10:00 (FRA)
  4h
  9B 3026 (Train)
 • 06:20 (TXL)
  07:35 (MUC)
  3h 40m
  AB 6181 (Airbus A320)
  1h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 09:00 (MUC)
  10:00 (FRA)
  3h 40m
  LH 99 (Airbus A321)
 • 06:25 (TXL)
  07:40 (FRA)
  1h 15m
  AB 6571 (Airbus A320)
 • 06:30 (TXL)
  07:40 (MUC)
  3h 40m
  LH 2053 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 09:00 (MUC)
  10:10 (FRA)
  3h 40m
  LH 99 (Airbus A321)
 • 06:45 (TXL)
  07:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 173 (Airbus A321)
 • 06:55 (TXL)
  08:05 (DUS)
  4h 30m
  AB 6431 (Airbus A319)
  2h 30m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 10:35 (DUS)
  11:25 (FRA)
  4h 30m
  LH 77 (Airbus A320)
 • 07:00 (TXL)
  08:00 (QYG)
  4h
  9B 3284 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 10:00 (QYG)
  11:00 (FRA)
  4h
  9B 3027 (Train)
 • 07:00 (TXL)
  08:00 (QYG)
  5h
  9B 3284 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 11:00 (QYG)
  12:00 (FRA)
  5h
  9B 3028 (Train)
 • 07:00 (TXL)
  08:00 (QYG)
  3h
  9B 3284 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 09:00 (QYG)
  10:00 (FRA)
  3h
  9B 3026 (Train)
 • 07:00 (TXL)
  08:10 (MUC)
  3h 10m
  LH 2055 (Airbus A321)
  50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 09:00 (MUC)
  10:10 (FRA)
  3h 10m
  LH 99 (Airbus A321)
 • 07:00 (SXF)
  08:00 (QYG)
  3h
  9B 3364 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 09:00 (QYG)
  10:00 (FRA)
  3h
  9B 3026 (Train)
 • 07:00 (BER)
  08:00 (QYG)
  3h
  9B 3673 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 09:00 (QYG)
  10:00 (FRA)
  3h
  9B 3026 (Train)
 • 07:20 (TXL)
  08:35 (MUC)
  3h 50m
  AB 6183 (Airbus A320)
  1h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 10:00 (MUC)
  11:10 (FRA)
  3h 50m
  LH 101 (Airbus A320)
 • 07:25 (TXL)
  08:40 (FRA)
  1h 15m
  AB 6573 (Airbus A320)
 • 07:30 (TXL)
  08:40 (MUC)
  3h 30m
  LH 2055 (Airbus A319)
  1h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 10:00 (MUC)
  11:00 (FRA)
  3h 30m
  LH 101 (Airbus A320)
 • 07:35 (TXL)
  08:45 (DUS)
  3h 50m
  AB 6433 (Airbus A320)
  1h 50m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 10:35 (DUS)
  11:25 (FRA)
  3h 50m
  LH 77 (Airbus A320)
 • 07:45 (TXL)
  08:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 175 (Airbus A320)
 • 07:50 (TXL)
  09:05 (MUC)
  5h 15m
  AB 6189 (Airbus A320)
  2h 55m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:00 (MUC)
  13:05 (FRA)
  5h 15m
  LH 105 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:00 (TXL)
  09:00 (QYG)
  5h
  9B 3285 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 12:00 (QYG)
  13:00 (FRA)
  5h
  9B 3029 (Train)
 • 08:00 (SXF)
  09:00 (QYG)
  5h
  9B 3365 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 12:00 (QYG)
  13:00 (FRA)
  5h
  9B 3029 (Train)
 • 08:00 (BER)
  09:00 (QYG)
  5h
  9B 3674 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 12:00 (QYG)
  13:00 (FRA)
  5h
  9B 3029 (Train)
 • 08:00 (TXL)
  09:00 (QYG)
  4h
  9B 3285 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 11:00 (QYG)
  12:00 (FRA)
  4h
  9B 3028 (Train)
 • 08:00 (TXL)
  09:00 (QYG)
  3h
  9B 3285 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 10:00 (QYG)
  11:00 (FRA)
  3h
  9B 3027 (Train)
 • 08:15 (TXL)
  09:30 (STR)
  3h 50m
  AB 6535 (Boeing 737-700)
  1h 45m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 11:15 (STR)
  12:05 (FRA)
  3h 50m
  LH 133 (Airbus A320)
 • 08:20 (TXL)
  09:35 (MUC)
  4h 40m
  AB 6185 (Airbus A320)
  2h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:00 (MUC)
  13:00 (FRA)
  4h 40m
  LH 105 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:30 (TXL)
  09:40 (MUC)
  4h 30m
  LH 2029 (Airbus A320)
  2h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:00 (MUC)
  13:00 (FRA)
  4h 30m
  LH 105 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:45 (TXL)
  09:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 177 (Airbus A321)
 • 08:55 (TXL)
  10:05 (NUE)
  3h 10m
  AB 6413 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  1h 15m توقف انتقال در نورنبرگ) (NUE)
 • 11:20 (NUE)
  12:05 (FRA)
  3h 10m
  LH 147 (Canadair Regional Jet 900)
 • 09:00 (TXL)
  10:00 (QYG)
  4h
  9B 3286 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 12:00 (QYG)
  13:00 (FRA)
  4h
  9B 3029 (Train)
 • 09:00 (SXF)
  10:00 (QYG)
  4h
  9B 3366 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 12:00 (QYG)
  13:00 (FRA)
  4h
  9B 3029 (Train)
 • 09:00 (TXL)
  10:10 (MUC)
  5h
  LH 2031 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 13:00 (MUC)
  14:00 (FRA)
  5h
  LH 107 (Airbus A321)
 • 09:00 (TXL)
  10:10 (MUC)
  4h 5m
  LH 2031 (Airbus A321)
  1h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:00 (MUC)
  13:05 (FRA)
  4h 5m
  LH 105 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:00 (TXL)
  10:00 (QYG)
  3h
  9B 3286 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 11:00 (QYG)
  12:00 (FRA)
  3h
  9B 3028 (Train)
 • 09:00 (BER)
  10:00 (QYG)
  4h
  9B 3675 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 12:00 (QYG)
  13:00 (FRA)
  4h
  9B 3029 (Train)
 • 09:00 (TXL)
  10:00 (QYG)
  5h
  9B 3286 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 13:00 (QYG)
  14:00 (FRA)
  5h
  9B 3030 (Train)
 • 09:00 (TXL)
  10:15 (STR)
  3h 5m
  AB 1607 (Airbus A319)
  1h توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 11:15 (STR)
  12:05 (FRA)
  3h 5m
  LH 133 (Airbus A320)
 • 09:15 (TXL)
  10:25 (FRA)
  1h 10m
  LH 179 (Airbus A321)
 • 09:20 (TXL)
  10:30 (MUC)
  3h 40m
  AB 6187 (Airbus A320)
  1h 30m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:00 (MUC)
  13:00 (FRA)
  3h 40m
  LH 105 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:30 (TXL)
  10:45 (STR)
  2h 35m
  AB 4272 (Airbus A320)
  30m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 11:15 (STR)
  12:05 (FRA)
  2h 35m
  LH 133 (Airbus A320)
 • 09:45 (TXL)
  11:00 (FRA)
  1h 15m
  LH 181 (Airbus A321)
 • 10:00 (TXL)
  11:00 (QYG)
  4h
  9B 3287 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 13:00 (QYG)
  14:00 (FRA)
  4h
  9B 3030 (Train)
 • 10:00 (SXF)
  11:00 (QYG)
  3h
  9B 3367 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 12:00 (QYG)
  13:00 (FRA)
  3h
  9B 3029 (Train)
 • 10:00 (TXL)
  11:10 (MUC)
  5h 5m
  LH 2033 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 14:00 (MUC)
  15:05 (FRA)
  5h 5m
  LH 109 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 10:00 (BER)
  11:00 (QYG)
  3h
  9B 3676 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 12:00 (QYG)
  13:00 (FRA)
  3h
  9B 3029 (Train)
 • 10:00 (TXL)
  11:10 (MUC)
  4h
  LH 2033 (Airbus A319)
  1h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 13:00 (MUC)
  14:00 (FRA)
  4h
  LH 107 (Airbus A321)
 • 10:00 (TXL)
  11:00 (QYG)
  5h
  9B 3287 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 14:00 (QYG)
  15:00 (FRA)
  5h
  9B 3031 (Train)
 • 10:00 (TXL)
  11:00 (QYG)
  3h
  9B 3287 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 12:00 (QYG)
  13:00 (FRA)
  3h
  9B 3029 (Train)
 • 10:30 (TXL)
  11:40 (MUC)
  4h 35m
  LH 2195 (Embraer 195)
  2h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 14:00 (MUC)
  15:05 (FRA)
  4h 35m
  LH 109 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 11:00 (TXL)
  12:00 (QYG)
  3h
  9B 3288 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 13:00 (QYG)
  14:00 (FRA)
  3h
  9B 3030 (Train)
 • 11:00 (TXL)
  12:00 (QYG)
  5h
  9B 3288 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 15:00 (QYG)
  16:00 (FRA)
  5h
  9B 3032 (Train)
 • 11:00 (TXL)
  12:10 (MUC)
  4h 5m
  LH 2035 (Airbus A321)
  1h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 14:00 (MUC)
  15:05 (FRA)
  4h 5m
  LH 109 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 11:00 (TXL)
  12:00 (QYG)
  4h
  9B 3288 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 14:00 (QYG)
  15:00 (FRA)
  4h
  9B 3031 (Train)
 • 11:00 (SXF)
  12:00 (QYG)
  3h
  9B 3368 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 13:00 (QYG)
  14:00 (FRA)
  3h
  9B 3030 (Train)
 • 11:00 (TXL)
  12:10 (MUC)
  5h 5m
  LH 2035 (Airbus A320)
  2h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 15:00 (MUC)
  16:05 (FRA)
  5h 5m
  LH 111 (Airbus A320)
 • 11:10 (TXL)
  12:20 (DUS)
  4h 40m
  AB 6439 (Airbus A320)
  2h 35m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 14:55 (DUS)
  15:50 (FRA)
  4h 40m
  LH 79 (Airbus A319)
 • 11:20 (TXL)
  12:35 (MUC)
  3h 40m
  AB 6191 (Boeing 737-800)
  1h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 14:00 (MUC)
  15:00 (FRA)
  3h 40m
  LH 109 (Airbus A321)
 • 11:45 (TXL)
  12:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 185 (Airbus A321)
 • 12:00 (TXL)
  13:00 (QYG)
  5h
  9B 3289 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 16:00 (QYG)
  17:00 (FRA)
  5h
  9B 3033 (Train)
 • 12:00 (TXL)
  13:00 (QYG)
  4h
  9B 3289 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 15:00 (QYG)
  16:00 (FRA)
  4h
  9B 3032 (Train)
 • 12:00 (TXL)
  13:00 (QYG)
  3h
  9B 3289 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 14:00 (QYG)
  15:00 (FRA)
  3h
  9B 3031 (Train)
 • 12:00 (SXF)
  13:00 (QYG)
  3h
  9B 3369 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 14:00 (QYG)
  15:00 (FRA)
  3h
  9B 3031 (Train)
 • 12:00 (BER)
  13:00 (QYG)
  3h
  9B 3678 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 14:00 (QYG)
  15:00 (FRA)
  3h
  9B 3031 (Train)
 • 12:30 (TXL)
  13:40 (MUC)
  3h 30m
  AB 6193 (Airbus A320)
  1h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 15:00 (MUC)
  16:00 (FRA)
  3h 30m
  LH 111 (Airbus A320)
 • 12:45 (TXL)
  13:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 187 (Airbus A321)
 • 12:55 (TXL)
  14:15 (STR)
  2h 55m
  AB 4274 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  45m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 15:00 (STR)
  15:50 (FRA)
  2h 55m
  LH 135 (Airbus A319)
 • 13:00 (TXL)
  14:00 (QYG)
  4h
  9B 3290 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 16:00 (QYG)
  17:00 (FRA)
  4h
  9B 3033 (Train)
 • 13:00 (TXL)
  14:10 (MUC)
  3h 5m
  LH 2037 (Airbus A321)
  50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 15:00 (MUC)
  16:05 (FRA)
  3h 5m
  LH 111 (Airbus A320)
 • 13:00 (SXF)
  14:00 (QYG)
  3h
  9B 3370 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 15:00 (QYG)
  16:00 (FRA)
  3h
  9B 3032 (Train)
 • 13:00 (TXL)
  14:00 (QYG)
  5h
  9B 3290 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 17:00 (QYG)
  18:00 (FRA)
  5h
  9B 3034 (Train)
 • 13:00 (BER)
  14:00 (QYG)
  3h
  9B 3679 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 15:00 (QYG)
  16:00 (FRA)
  3h
  9B 3032 (Train)
 • 13:00 (TXL)
  14:00 (QYG)
  3h
  9B 3290 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 15:00 (QYG)
  16:00 (FRA)
  3h
  9B 3032 (Train)
 • 13:00 (TXL)
  14:10 (MUC)
  4h 5m
  LH 2037 (Airbus A321)
  1h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 16:00 (MUC)
  17:05 (FRA)
  4h 5m
  LH 113 (Airbus A320)
 • 13:00 (TXL)
  14:10 (MUC)
  5h 5m
  LH 2037 (Airbus A321)
  2h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 17:00 (MUC)
  18:05 (FRA)
  5h 5m
  LH 115 (Airbus A321)
 • 13:20 (TXL)
  14:35 (MUC)
  4h 45m
  AB 6195 (Airbus A320)
  2h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 17:00 (MUC)
  18:05 (FRA)
  4h 45m
  LH 115 (Airbus A321)
 • 13:30 (TXL)
  14:40 (MUC)
  3h 35m
  LH 2191 (Airbus A319)
  1h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 16:00 (MUC)
  17:05 (FRA)
  3h 35m
  LH 113 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 14:00 (BER)
  15:00 (QYG)
  3h
  9B 3680 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 16:00 (QYG)
  17:00 (FRA)
  3h
  9B 3033 (Train)
 • 14:00 (TXL)
  15:10 (MUC)
  5h 5m
  LH 2039 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 18:00 (MUC)
  19:05 (FRA)
  5h 5m
  LH 117 (Airbus A321)
 • 14:00 (SXF)
  15:00 (QYG)
  3h
  9B 3371 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 16:00 (QYG)
  17:00 (FRA)
  3h
  9B 3033 (Train)
 • 14:00 (TXL)
  15:10 (MUC)
  4h 5m
  LH 2039 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 17:00 (MUC)
  18:05 (FRA)
  4h 5m
  LH 115 (Airbus A321)
 • 14:00 (TXL)
  15:00 (QYG)
  3h
  9B 3291 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 16:00 (QYG)
  17:00 (FRA)
  3h
  9B 3033 (Train)
 • 14:00 (TXL)
  15:00 (QYG)
  5h
  9B 3291 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 18:00 (QYG)
  19:00 (FRA)
  5h
  9B 3035 (Train)
 • 14:00 (TXL)
  15:00 (QYG)
  4h
  9B 3291 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 17:00 (QYG)
  18:00 (FRA)
  4h
  9B 3034 (Train)
 • 14:00 (TXL)
  15:10 (MUC)
  3h 5m
  LH 2039 (Airbus A320 (Sharklets))
  50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 16:00 (MUC)
  17:05 (FRA)
  3h 5m
  LH 113 (Airbus A320)
 • 14:45 (TXL)
  15:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 191 (Airbus A321)
 • 15:00 (TXL)
  16:10 (DUS)
  5h
  AB 6445 (Airbus A320)
  2h 55m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 19:05 (DUS)
  20:00 (FRA)
  5h
  LH 87 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 15:00 (BER)
  16:00 (QYG)
  3h
  9B 3681 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 17:00 (QYG)
  18:00 (FRA)
  3h
  9B 3034 (Train)
 • 15:00 (SXF)
  16:00 (QYG)
  3h
  9B 3372 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 17:00 (QYG)
  18:00 (FRA)
  3h
  9B 3034 (Train)
 • 15:00 (TXL)
  16:00 (QYG)
  3h
  9B 3292 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 17:00 (QYG)
  18:00 (FRA)
  3h
  9B 3034 (Train)
 • 15:00 (TXL)
  16:00 (QYG)
  5h
  9B 3292 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 19:00 (QYG)
  20:00 (FRA)
  5h
  9B 3036 (Train)
 • 15:00 (TXL)
  16:00 (QYG)
  4h
  9B 3292 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 18:00 (QYG)
  19:00 (FRA)
  4h
  9B 3035 (Train)
 • 15:05 (TXL)
  16:20 (STR)
  4h 15m
  AB 6551 (Airbus A321)
  2h 10m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 18:30 (STR)
  19:20 (FRA)
  4h 15m
  LH 137 (Airbus A319)
 • 15:15 (TXL)
  16:30 (FRA)
  1h 15m
  AB 6589 (Airbus A320)
 • 15:20 (TXL)
  16:35 (MUC)
  3h 40m
  AB 6199 (Airbus A320)
  1h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 18:00 (MUC)
  19:00 (FRA)
  3h 40m
  LH 117 (Airbus A321)
 • 15:45 (TXL)
  16:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 193 (Airbus A321)
 • 16:00 (TXL)
  17:00 (QYG)
  5h
  9B 3293 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 20:00 (QYG)
  21:00 (FRA)
  5h
  9B 3037 (Train)
 • 16:00 (TXL)
  17:00 (QYG)
  4h
  9B 3293 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 19:00 (QYG)
  20:00 (FRA)
  4h
  9B 3036 (Train)
 • 16:00 (TXL)
  17:00 (QYG)
  3h
  9B 3293 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 18:00 (QYG)
  19:00 (FRA)
  3h
  9B 3035 (Train)
 • 16:00 (TXL)
  17:10 (MUC)
  4h 5m
  LH 2041 (Airbus A320)
  1h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 19:00 (MUC)
  20:05 (FRA)
  4h 5m
  LH 119 (Airbus A321)
 • 16:00 (TXL)
  17:10 (MUC)
  5h 5m
  LH 2041 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 20:00 (MUC)
  21:05 (FRA)
  5h 5m
  LH 121 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 16:00 (TXL)
  17:10 (MUC)
  3h 5m
  LH 2041 (Airbus A320)
  50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 18:00 (MUC)
  19:05 (FRA)
  3h 5m
  LH 117 (Airbus A321)
 • 16:00 (BER)
  17:00 (QYG)
  3h
  9B 3682 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 18:00 (QYG)
  19:00 (FRA)
  3h
  9B 3035 (Train)
 • 16:00 (SXF)
  17:00 (QYG)
  3h
  9B 3373 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 18:00 (QYG)
  19:00 (FRA)
  3h
  9B 3035 (Train)
 • 16:10 (TXL)
  17:20 (DUS)
  3h 50m
  AB 6451 (Airbus A320)
  1h 45m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 19:05 (DUS)
  20:00 (FRA)
  3h 50m
  LH 87 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 16:20 (TXL)
  17:30 (MUC)
  3h 45m
  AB 6201 (Airbus A320)
  1h 30m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 19:00 (MUC)
  20:05 (FRA)
  3h 45m
  LH 119 (Airbus A321)
 • 16:45 (TXL)
  17:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 195 (Airbus A321)
 • 17:00 (TXL)
  18:10 (MUC)
  5h 5m
  LH 2043 (Airbus A319)
  2h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 21:00 (MUC)
  22:05 (FRA)
  5h 5m
  LH 123 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 17:00 (TXL)
  18:00 (QYG)
  4h
  9B 3294 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 20:00 (QYG)
  21:00 (FRA)
  4h
  9B 3037 (Train)
 • 17:00 (TXL)
  18:10 (MUC)
  4h 5m
  LH 2043 (Airbus A321)
  1h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 20:00 (MUC)
  21:05 (FRA)
  4h 5m
  LH 121 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 17:00 (TXL)
  18:10 (MUC)
  3h 5m
  LH 2043 (Airbus A319)
  50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 19:00 (MUC)
  20:05 (FRA)
  3h 5m
  LH 119 (Airbus A321)
 • 17:00 (SXF)
  18:00 (QYG)
  5h
  9B 3374 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 21:00 (QYG)
  22:00 (FRA)
  5h
  9B 3038 (Train)
 • 17:00 (TXL)
  18:00 (QYG)
  3h
  9B 3294 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 19:00 (QYG)
  20:00 (FRA)
  3h
  9B 3036 (Train)
 • 17:00 (TXL)
  18:00 (QYG)
  5h
  9B 3294 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 21:00 (QYG)
  22:00 (FRA)
  5h
  9B 3038 (Train)
 • 17:00 (BER)
  18:00 (QYG)
  5h
  9B 3683 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 21:00 (QYG)
  22:00 (FRA)
  5h
  9B 3038 (Train)
 • 17:20 (TXL)
  18:35 (MUC)
  4h 40m
  AB 6203 (Airbus A320)
  2h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 21:00 (MUC)
  22:00 (FRA)
  4h 40m
  LH 123 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 17:25 (TXL)
  18:40 (FRA)
  1h 15m
  AB 6593 (Airbus A320)
 • 17:45 (TXL)
  18:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 197 (Airbus A321)
 • 18:00 (BER)
  19:00 (QYG)
  4h
  9B 3684 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 21:00 (QYG)
  22:00 (FRA)
  4h
  9B 3038 (Train)
 • 18:00 (TXL)
  19:00 (QYG)
  3h
  9B 3295 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 20:00 (QYG)
  21:00 (FRA)
  3h
  9B 3037 (Train)
 • 18:00 (TXL)
  19:00 (QYG)
  4h
  9B 3295 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 21:00 (QYG)
  22:00 (FRA)
  4h
  9B 3038 (Train)
 • 18:00 (TXL)
  19:10 (MUC)
  3h 5m
  LH 2045 (Airbus A321)
  50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 20:00 (MUC)
  21:05 (FRA)
  3h 5m
  LH 121 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 18:00 (TXL)
  19:00 (QYG)
  5h
  9B 3295 (Train)
  3h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 22:00 (QYG)
  23:00 (FRA)
  5h
  9B 3039 (Train)
 • 18:00 (TXL)
  19:10 (MUC)
  4h 5m
  LH 2045 (Airbus A319)
  1h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 21:00 (MUC)
  22:05 (FRA)
  4h 5m
  LH 123 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 18:00 (SXF)
  19:00 (QYG)
  4h
  9B 3375 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 21:00 (QYG)
  22:00 (FRA)
  4h
  9B 3038 (Train)
 • 18:15 (TXL)
  19:30 (FRA)
  1h 15m
  AB 6599 (Airbus A320)
 • 18:20 (TXL)
  19:35 (MUC)
  3h 40m
  AB 6205 (Airbus A321)
  1h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 21:00 (MUC)
  22:00 (FRA)
  3h 40m
  LH 123 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 18:30 (TXL)
  19:40 (MUC)
  3h 35m
  LH 2057 (Embraer 195)
  1h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 21:00 (MUC)
  22:05 (FRA)
  3h 35m
  LH 123 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 18:45 (TXL)
  19:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 199 (Airbus A321)
 • 19:00 (BER)
  20:00 (QYG)
  3h
  9B 3685 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 21:00 (QYG)
  22:00 (FRA)
  3h
  9B 3038 (Train)
 • 19:00 (SXF)
  20:00 (QYG)
  3h
  9B 3376 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 21:00 (QYG)
  22:00 (FRA)
  3h
  9B 3038 (Train)
 • 19:00 (TXL)
  20:00 (QYG)
  3h
  9B 3296 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 21:00 (QYG)
  22:00 (FRA)
  3h
  9B 3038 (Train)
 • 19:00 (TXL)
  20:00 (QYG)
  4h
  9B 3296 (Train)
  2h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 22:00 (QYG)
  23:00 (FRA)
  4h
  9B 3039 (Train)
 • 19:00 (TXL)
  20:10 (MUC)
  3h 5m
  LH 2047 (Airbus A321)
  50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 21:00 (MUC)
  22:05 (FRA)
  3h 5m
  LH 123 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 19:15 (TXL)
  20:25 (FRA)
  1h 10m
  LH 169 (Airbus A321)
 • 19:30 (TXL)
  20:45 (FRA)
  1h 15m
  AB 6597 (Airbus A320)
 • 20:00 (SXF)
  21:00 (QYG)
  3h
  9B 3377 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 22:00 (QYG)
  23:00 (FRA)
  3h
  9B 3039 (Train)
 • 20:00 (BER)
  21:00 (QYG)
  3h
  9B 3686 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 22:00 (QYG)
  23:00 (FRA)
  3h
  9B 3039 (Train)
 • 20:00 (TXL)
  21:00 (QYG)
  3h
  9B 3297 (Train)
  1h توقف انتقال در ) (QYG)
 • 22:00 (QYG)
  23:00 (FRA)
  3h
  9B 3039 (Train)
 • 20:45 (TXL)
  21:55 (FRA)
  1h 10m
  LH 203 (Airbus A321)
 • 21:25 (TXL)
  22:40 (FRA)
  1h 15m
  AB 6601 (Airbus A320)

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازبرلین به فرانکفورت. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای برلین به فرانکفورتپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان برلین به فرانکفورت در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر فرانکفورت پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درفرانکفورت با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین فرانکفورت هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.